Beleidsplan 2018

1105

Beleidsplan stichting Cizira Botan 2018

 

Inhoudsopgave                                                                                          Pagina

Terugblik afgelopen periode 3

 • Overlijden Zuster Aloysa 3
 • Steun aan initiatieven en projecten 3

1.2.1          Koerdische Rode halve maan (Heyva Sor a Kurdistane)                       3

1.2.2          Kinderproject Diyarbakir                                                                   3

1.2.3          Vluchtelingen in de knel                                                                    3

1.2.4          Aardbeving in Turkije                                                                        3

1.3             Steunverhouding initiatieven en projecten                                          4

1.4             Baten en fondsenwerving                                                                  4

1.5             Samenwerkende partijen                                                                  4

1.6             Bestuur                                                                                           5

 

 1. Toekomstperspectief 6

2.1             Inleiding                                                                                       6

2.2.            Verhogen baten uit fondsenwerving                                                6

2.3             Intensiveren samenwerking met de IVVS                                        6

2.4             Verbetering communicatie en een actiever bestuur                          7

 

 1. Afsluiting                                                                                               7
 2. Terugblik afgelopen periode
 • Overlijden Zuster Aloysa

De afgelopen vijf jaar heeft zich gekenmerkt als een turbulent alsook een uitdagende periode. Te meer ook omdat de oprichtster zuster Aloysa van Amersfoort op 25 januari 2014 is overleden. Zuster Aloysa was een zuster van liefde en lid van de solidariteitsgroep Koerden in Eindhoven. Zij heeft zich in het bijzonder ontfermd over Koerdische vluchtelingen die door de oorlog in het Koerdisch gebied gedwongen waren hun land te verlaten. Hoewel ze al een geruime tijd niet meer actief was voor de stichting is haar overlijden toch als een klap aangekomen. Zuster Aloysa is 83 jaar oud geworden.

 • Steun aan initiatieven en projecten

Ten aanzien van ons statutair doel hebben we structureel een aantal initiatieven structureel gesteund die expliciet hier betrekking hebben. Daarnaast hebben we ook altijd reserves geprobeerd vrij te houden voor incidentele maar noodzakelijke hulpprojecten die aansluiten bij onze doelstelling. Maar vanwege teruglopende baten hebben we een selectie moeten maken in welke initiatieven we nog konden steunen. De initiatieven die we structureel  en incidenteel hebben gesteund betreffen de volgende;

 • Koerdische Rode Halve Maan (Heyva Sor a Kurdistane)

Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland bestaat sinds 1993. Vanaf het begin heeft de Stichting oorlogsslachtoffers, kinderen in armoede en mensen in rampgebieden geholpen. Ze hebben vanaf het begin met dergelijke projecten gewerkt. De Koerdische Rode Halve Maan verleent steun aan gezinnen die zich verantwoordelijk hebben gesteld voor weeskinderen van de binnenlandse oorlog.

 • Kinderproject Diyarbakir

Diyarbakir is een van de grootste steden in het zuidoosten van Turkije en is hoofdzakelijk bewoond Koerden. De afgelopen jaren is de stad praktisch verwoest vanwege gevechten tussen het Turkse leger en de Koerden. Het leed wat hiermee gemoeid is, is ons niet onopgemerkt gebleven. Vandaar dat we het initiatief wat ziet op de steun van het bekostigen van de studie van kinderen altijd hebben gesteund. Het initiatief wordt uitgevoerd via de Internationale Vrije Vrouwen Stichting.

 • Vluchtelingen in de Knel

Het vluchtelingenkamp Mahmur (Noord Irak) is een project van Heyva Sor. Er wonen 10.000 personen in het kamp. Het wordt mede gedragen en lijfelijk ondersteund door de Internationale Vrije Vrouwen Stichting (IVVS) te Rotterdam. De steun beoogt voornamelijk opvoeding en vorming van kleine kinderen en income generating projecten voor vrouwen (naaiatelier en tapijtweverij).

 • Aardbeving in Turkije

De aardbeving in Turkije heeft ook veel Koerden getroffen. Vandaar dat wij ons genoodzaakt voelden om elk initiatief om Koerden die waren getroffen door de aardbeving te ondersteunen. Bij de wederopbouw van het aardbevingsgebied waren er diverse projecten opgezet om de getroffen Koerden te ondersteunen. Deze projecten hebben wij waar mogelijk voorzien van financiële steun.

 • Steunverhouding initiatieven en projecten

De steunverhouding voor de betreffende initiatieven en projecten was de afgelopen periode in de navolgende verhouding;

 • Kinderproject Diyarbakir (80%
 • Koerdische vluchtelingen (10%)
 • Acute Noden (10%)
 • Baten en fondsenwerving

De belangrijkste baten van Cibo worden gevormd door de opbrengst van de kledinginzamelingen. Incidenteel ontvangen we ook giften van particulieren maar deze zijn van ondergeschikt belang. We vragen jaarlijks om een vergunning aan alle gemeenten in Nederland voor het houden van een huis aan huis kledinginzameling. De afgelopen vijf jaar is het aantal verkregen vergunningen sterk teruggelopen. Hier zijn verschillende redenen voor. In eerste instantie werken gemeentes veel meer met vaste containers waardoor de kledinginzameling meer wordt gecentraliseerd. Particulieren hebben daardoor meer mogelijkheden om hun kleding door middel van de container via een centraal punt in te leveren. Ook laten sommige gemeentes de kleding ophalen zonder behulp van een externe kledinginzamelaar. Verder zijn er veel particuliere initatieven opgezet ten aanzien van kledinginzameling. Hierdoor is de gemeente kritischer geworden met het verstrekken van vergunningen.

Waar we wel vergunning voor hebben gekregen wordt de inzamelingen op contractbasis uitgevoerd door de Stichting PLQ te Delft. Deze stichting is verantwoordelijk voor de totale logistiek, de verspreiding van de zakken en/of folders, het ophalen en sorteren en het verkopen van de kleding.

Doordat de baten uit kledinginzameling is teruggelopen heeft dit een sterk effect gehad op onze inkomsten. Hetzelfde geldt voor de baten uit gezamenlijke fondsenwerving (baten uit acties van derden). De baten uit gezamenlijke fondsenwerving heeft betrekking op ontvangen bijdragen vanwege de lidmaatschap van de stichting bij het SVKI. Tezamen met partijen binnen het SVKI wordt er kleding opgehaald en verdeeld over de verschillende partijen welke lid zijn van het SVKI.

 • Samenwerkende partijen

Als stichting hebben we de afgelopen periode veelvuldig samengewerkt met het Internationale vrije vrouwen stichting (hierna: IVVS). Wij zijn van mening dat hun initiatieven goed aansluiten op ons statutair doel. Zij begeleiden ook het kinderproject in Diyarbakir.

Verder werken we voor wat betreft de fondsenwerving samen met het SVKI. Dit samenwerkingsverband verzamelt kleding namens zeven aangesloten inzamelaars waar wij er een van zijn. De afgelopen periode zijn we hier bij aangesloten geweest.

 • Bestuur

Het bestuur heeft vrijwel de afgelopen periode altijd bestaan uit vijf leden. Zo hebben we standaard een penningmeester, voorzitter, een secretaris en twee overige bestuursleden. De bestuursleden committeren zich om op vrijwillige basis te werken en hebben dat de afgelopen periode ook gedaan. De bestuursleden combineren het werk voor de stichting in combinatie met een baan en een gezin. De combinatie van dit alles kan zijn tol eisen. Vandaar dat we ten aanzien van de hoeveelheid werkzaamheden die een functie met zich meebrengt, over de afgelopen periode wat bestuurswisselingen hebben gehad.

 1. Toekomstperspectief

Ondanks de huidige ontwikkelingen zijn we vooralsnog positief gestemd over het voortbestaan van de stichting. Vandaar dat we aan de hand van dit beleidsplan een aantal speerpunten hebben geformuleerd die zich concreet moeten gaan vertalen naar doelen en actieplannen. We achten ons statutair doel dermate noodzakelijk dat we niet vinden dat we als steunstichting achter kunnen blijven. Op basis hiervan hebben we de volgende doelen geformuleerd; 1. verhoging baten en fondsenwerving, 2.selectiever zijn in keuze steun aan initiatieven en projecten en 3. Intensiveren samenwerking met het IVVS. 4. Verbetering communicatie en een actiever bestuur. Hieronder volgt een toelichting ten aanzien van voorgenoemde doelen.

 • Verhoging baten en fondsenwerving

Zoals eerder gezegd zijn de baten uit fondsenwerving teruggelopen. Vandaar dat we hebben besloten om ook aan kledinginzameling te doen in eigen kringen. Vervolgens is ons uitgangspunt om de ingezamelde kleding via PLQ door te verkopen tegen kiloprijs. Met betrekking tot onze eigen kring kan worden verstaan de Koerdische gemeenschap en diverse non profit instellingen en stichtingen (bijv. de Afghaanse vrouwenstichting/Palestijnse vrouwenstichting, Oranjefonds etc.). Ook gaan we toch meer vergunningen trachten aan te vragen bij de diverse gemeentes.

 • Selectiever zijn in keuze steun aan initiatieven en projecten

Vanwege de teruglopende inkomsten hebben we gezien dat we selectiever moeten zijn in welke initiatieven en projecten we steunen. Dit zal inhouden dat we ons de komende periode alleen maar zullen richten op het kinderproject in Diyarbakir. Verder zullen we proberen om een bestemmingsreserve aan te houden wat ziet op acute noden. De steun zal zich op deze manier meer in de diepte ontwikkelen.

 • Intensiveren samenwerking met de IVVS

De IVVS heeft de volgende doelstellingen:

 • Wereldwijd de solidariteit en het bevorderen en verdiepen van discussie tussen vrouwen;
 • De vrouw met haar eigen vrouwelijke identiteit op alle gebieden van de samenleving actief laten deelnemen;
 • Strijden tegen alle vormen van discriminatie op alle gebieden als: geslacht, taal, godsdienst, nationaliteit en klasse;
 • Sociale rechtvaardigheid, vrede, natuur, en de bescherming van het milieu te bevorderen en vrouwen hierin te activeren;
 • Sociale seksistisch beleid, echter, de vrouwen en kinderen ondersteunen die het slachtoffer zijn van geweld en oorlog in materiële en geestelijke zin;
 • Onderzoekprojecten gericht op vrouwen, maatschappij en milieu gerelateerde educatieve activiteiten te bevorderen en te realiseren;
 • Creëren van kansen voor de vrije ontplooiing van vrouwen en kinderen, bewustwording en ondersteuning van projecten die gericht zijn op het verkrijgen van een eigen identiteit;

Ondanks dat de IVVS zich primair richt op vrouwen menen wij dat zij een welkome aanvulling vormen op ons eigen statutair doel. De projecten en initiatieven die zij ontwikkelen en respectievelijk steunen zien namelijk hoofdzakelijk Koerdische vluchtelingen. Zoals reeds eerder vermeld hebben we in de afgelopen periode intensief samengewerkt voor het project wat we primair ondersteunen. Ook is belangrijk om te vermelden dat de stichting op dit moment gehuisvest is op dezelfde locatie als de IVVS.

 • Verbetering communicatie en een actiever bestuur

Hoewel veel partijen sympathie tonen met onze doelstelling zijn we als stichting vrijwel nog onbekend. Vandaar dat we hebben besloten om de communicatiemiddelen te verbeteren en daardoor meer bekendheid te genereren ten aanzien van de projecten die we steunen. Een belangrijk speerpunt hierbij is bijvoorbeeld het moderniseren van de website. Door de website te moderniseren ontstaan er nadere mogelijkheden om onze doelen goed te communiceren via het internet en sociale media. Verder zullen we de communicatie-uitingen meer professionaliseren door bijvoorbeeld een eigen huisstijl te ontwikkelen en meer zichtbaar te zijn bij prominente discussiefora wat onze doelen aangaat.

Het bestuur komt op dit moment 2 keer per jaar bijeen om nadere ontwikkelingen te bespreken. Het voornemen is om na te gaan of we niet vaker bij elkaar moeten komen zodat er gericht aan actiever beleid kan worden gewerkt om het voortbestaan van de stichting en onze doelen te garanderen. Reeds eerder gaven we aan dat het bestuur zuiver op vrijwilligersbasis actief is, wat het af en toe lastig maakt om met zijn allen bij elkaar te komen. Echter beseft elk bestuurslid het belang van ons doel en is derhalve collectief het voornemen uitgesproken om voor de komende periode actiever aan de slag te gaan.

 1. Afsluiting

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt als turbulent. Niettemin hebben we ons staande weten te houden in een maatschappij wat kritischer wordt ten aanzien van giften, donaties en andere vormen van vrijgevigheid die nodig zijn om onze doelen te blijven verwezenlijken. Wij zijn van mening dat ons bestaansrecht behouden blijft zolang humanitaire hulp aan noodlijdende Koerden benodigd is.

 

 1. Serindag A. Gok A. Kaygun

(voorzitter)                             (penningmeester)                                          (secretaris)

Was getekend                        Was getekend                                               Was getekend

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here